Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5758707
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5184528
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3363365
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3169023
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3134536
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2674985
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2620807
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2422410