Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5791964
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5612676
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3437080
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3190630
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3139958
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2689185
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2626576
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2489430